Algemene voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden
Artikel 1: Definities
1. Onder Designmasters wordt verstaan een Eenmanszaak gevestigd te 2153 GL Nieuw-Vennep, Boekweitstraat 40, hierna te noemen leverancier.
2. Onder opdrachtgever wordt verstaan: een natuurlijke- of rechtspersoon die al dan niet op last van derden een opdracht geeft, dan wel zaken of diensten van leverancier afneemt.
3. Onder opdracht wordt verstaan: de levering van diensten en/of zaken zoals overeengekomen tussen leverancier en opdrachtgever mondeling of schriftelijk dan wel beide.
Artikel 2: Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn met uitsluiting van eventuele (inkoop) voorwaarden van opdrachtgever van toepassing op alle door leverancier uitgebrachte aanbiedingen
alsmede de uitvoering daarvan door leverancier.
2. Indien in een overeenkomst tussen leverancier en opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt afgeweken van deze voorwaarden is deze afwijking slechts van toepassing indien deze schriftelijk is overeengekomen.
Artikel 3: Offertes en opdrachten
1. Alle door leverancier uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend. Opdrachten gelden eerst dan als aangenomen indien zij door leverancier schriftelijk of mondeling zijn bevestigd. Hetzelfde geldt voor aanvullingen, wijzigingen, of nadere afspraken in reeds bestaande overeenkomsten.
2. Eenmaal bevestigde opdrachten kunnen door partijen niet eenzijdig worden geannuleerd tenzij sprake is van wijziging of aanvulling in de opdrachtomschrijving en de daarbij behorende offerte c.q. begroting door opdrachtgever wordt afgewezen.
3. In geval van een annulering is opdrachtgever gehouden om de reeds gemaakte kosten en gewerkte uren, waarvoor reeds overeenstemming was bereikt, te vergoeden aan opdrachtgever.
Artikel 4: Kredietwaardigheid
Leverancier is na opdrachtbevestiging gerechtigd om op basis van verkregen inzicht omtrent de kredietwaardigheid van de opdrachtgever haar betalingscondities te wijzigen. Indien opdrachtgever weigert te voldoen aan de gewijzigde betalingscondities is leverancier gerechtigd de opdracht te staken en de opdrachtgever de reeds gemaakte kosten in rekening te brengen.
Artikel 5: Prijzen
1. De prijs die is overeengekomen tussen partijen kan na opdrachtbevestiging door leverancier gewijzigd worden indien sprake is van kostprijs beïnvloedende factoren, die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet voorzienbaar waren. Opdrachtgever is, voorzover geen sprake is van wettelijke verhogingen als gevolg van heffingen, leges, belastingen etc., gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt.
2. Kostprijsverhogingen als gevolg van een wijziging of aanvulling in de opdracht worden niet beschouwd als kostprijs beïnvloedende factoren.
3. De in de offerte vermelde prijzen gelden uitsluitend in combinatie met de daarbij behorende hoeveelheden en aantallen en hebben betrekking op het geheel van de in de offerte vermelde werkzaamheden.
Artikel 6: Leveringstermijn
1. De opgegeven termijn van levering is altijd bij benadering.
2. Voor zover expliciet een bindende leveringstermijn is overeengekomen geldt het navolgende:
a: de overeengekomen termijn gaat in op het moment dat leverancier de aanvaarding van de opdracht schriftelijk heeft bevestigd;
b: indien gedeeltelijke betaling vooraf is overeengekomen, de verschuldigde bedragen door leverancier zijn ontvangen;
c: indien is overeengekomen dat opdrachtgever materialen, ontwerpen of anderszins aan leverancier zal leveren deze binnen de overeengekomen termijn zijn ontvangen.
3. Indien aan een van bovengenoemde voorwaarden zoals vermeld onder a, b, en c niet wordt voldaan is leverancier gerechtigd haar leveringsverplichting op te schorten c.q. af te wijken van de overeengekomen leveringstermijn.
4. Met uitbreiding/ aanvulling van de vooraf overeengekomen opdracht vervalt de overeengekomen leveringstermijn en komt daarvoor in de plaats een redelijke leveringstermijn welke gebaseerd is op de extra tijd die benodigd is om de uitbreiding/aanvulling uit te voeren.
Artikel 7: Uitvoering
1. Elke opdracht behelst een inspanningsverplichting voor leverancier. Leverancier is vrij om binnen het kader van de opdracht zijn eigen creativiteit dan wel die van derden aan te wenden voor het uitvoeren van de opdracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Leverancier is gerechtigd om de opdracht geheel of gedeeltelijk aan derden uit te besteden.
3. De opdrachtgever dient materialen of produkten in goede staat en uitvoering aan te leveren bij leverancier om een juiste en tijdige uitvoering van de opdracht te garanderen.
4. De opdrachtgever is gehouden bijzonderheden met betrekking tot de opdracht te melden aan leverancier met name betreffende de aard van het produkt, de toepassing van de door leverancier geleverde diensten of produkten.
5. De opdrachtgever is gehouden voor aanvang van uitvoering van de opdracht voldoende en juiste informatie te verstrekken op basis waarvan leverancier de opdracht zal uitvoeren.
6. De opdrachtgever verplicht zich (monster)materialen en ongebruikte produkten op eerste verzoek van leverancier af te halen. Indien zulks noodzakelijk is mag leverancier de materialen vernietigen en de eventuele kosten daarvan doorbelasten aan opdrachtgever.
7. De opdrachtgever draagt het risico van een onjuiste uitvoering van een telefonische, niet schriftelijk bevestigde opdracht.
8. Levering vindt plaats af bureau leverancier.
Artikel 8: Niet-nakoming (wanprestatie)
1. Indien opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van een zijner verbintenissen, dan wel indien hij overlijdt, surséance van betaling aanvraagt of aangifte van faillietverklaring doet; indien zijn faillissement wordt aangevraagd of indien zijn bedrijf wordt stilgelegd, geliquideerd of geheel of gedeeltelijk wordt overgenomen; indien op enig vermogensbestanddeel beslag wordt gelegd, geldt dit als een ontbindende voorwaarde, ofwel als grond om de nakoming van leverancier op te schorten, ofwel om door middel van buitengerechtelijke verklaring de overeenkomst te ontbinden, onverminderd de aan leverancier toekomende verdere rechten. In deze gevallen is iedere vordering direct en geheel opeisbaar, zonder dat leverancier tot schadevergoeding of garantie gehouden is.
2. In alle gevallen waarin opdrachtgever er serieus rekening mee moet houden dat hij zijn verplichtingen jegens leverancier niet kan nakomen, is hij verplicht leverancier daarvan terstond op de hoogte te stellen.
Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud
1. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot betaling van alle door leverancier aan koper krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken en/of in het kader van levering verrichte werkzaamheden alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekort schieten van koper in de nakoming van deze overeenkomsten.
2. Leverancier is bevoegd om in een van deze gevallen zoals omschreven in artikel 8 de geleverde zaken die overeenkomstig het vorige artikellid het eigendom van leverancier zijn gebleven, op kosten van de opdrachtgever terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als een ontbinding van de met koper gesloten overeenkomst. Voor zover nodig wordt leverancier beschouwd als door
opdrachtgever onherroepelijk gemachtigd om de betreffende zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden. Zaken vermeld op onbetaalde facturen en aanwezig bij opdrachtgever, worden geacht op die facturen betrekking te hebben en dientengevolge onder het eigendomsvoorbehoud te vallen.
3. Opdrachtgever is bevoegd in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, over zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, te beschikken. Maakt opdrachtgever van deze bevoegdheid gebruik dan is hij verplicht om leverancier op eerste verzoek een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die hij op betreffende derden heeft of zal verkrijgen. Indien opdrachtgever zulks weigert, geldt deze bepaling nu voor als dan als een onherroepelijke volmacht aan leverancier om dit pandrecht tot stand te brengen.
Artikel 10: Auteursrecht
1. Op alle ontwerpen, schetsen, foto’s, teksten, e.d. welke door of in opdracht van leverancier vervaardigd zijn rust het auteursrecht van leverancier. Genoemd auteursrecht blijft eveneens bij leverancier berusten nadat opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen jegens leverancier heeft voldaan. Zonder voorafgaande toestemming van leverancier is het opdrachtgever verboden deze geheel of gedeeltelijk te gebruiken c.q. te bewerken voor andere doeleinden dan waarvoor de opdracht is verstrekt.
2. Opdrachtgever garandeert de leverancier dat door nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging van of het openbaar maken van de van opdrachtgever ontvangen zaken zoals kopij, modellen, tekeningen, foto’s films, databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet of krachtens enig ander recht.
3. Indien ten aanzien van het in lid 2 gestelde enige gerede twijfel ontstaat bij leverancier, is leverancier bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat is vastgesteld dat door nakoming van de overeenkomst geen inbreuk ontstaat op rechten van derden.
4. Opdrachtgever vrijwaart leverancier van eventuele aanspraken en schadevorderingen van derden in geval van een dergelijke inbreuk.
Artikel 11: Betaling
1. Betaling geschiedt binnen 14 dagen vanaf factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Indien door omstandigheden onafhankelijk van de wil van leverancier werkzaamheden en/of levering van goederen verhinderd of vertraagd worden zal hier aan geen recht tot uitstel van betaling van reeds geleverde goederen of prestaties kunnen worden ontleend. Betaling kan evenmin afhankelijk worden gesteld van beweerdelijk ondeugdelijke levering, nakoming van enige
garantieverplichting of in geval van gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst, van een volledige uitvoering daarvan.
3. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
4. Door opdrachtgever gedane betaling strekken steeds in de eerste plaats ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen met de oudste factuurdatum.
5. Indien geen tijdige betaling plaats vindt is leverancier gerechtigd vanaf vervaldatum van de factuur een rente in rekening te brengen van 1% per maand. Een gedeelte van de maand telt hierbij als een.
6. Ten laste van opdrachtgever komen alle (buiten) gerechtelijke kosten ter inning van vervallen bedragen. De buitengerechtelijke kosten worden minimaal begroot op 15 % van het verschuldigde bedrag echter met een minimum van euro 300,-.
7. Leverancier behoudt zich het recht voor om in termijnen te factureren.
Artikel 12: Afwijkingen
1. Kleur: geringe afwijkingen bij kleurendruk kunnen geen reden voor afkeur zijn.
2. Materiaal: geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte, afmetingen enz. kunnen geen reden tot afkeur zijn.
3. Afwijkingen in kleur tussen printproeven en het uiteindelijke drukwerk kunnen geen reden tot afkeur zijn.
4. Afwijkingen die redelijkerwijs geen of ondergeschikte invloed uitoefenen op de gebruiks- en/of attentiewaarde van het eindprodukt kunnen geen reden zijn tot afkeur. Bij de beoordeling of een levering buiten de redelijke grenzen van het toelaatbare valt, moet een gemiddelde worden genomen; er kan dus niet op enkele exemplaren worden afgekeurd.
Artikel 13: Correcties
1. Leverancier is niet verantwoordelijk voor fouten als gevolg van het niet doorvoeren van correcties die aan opdrachtgever zijn gemeld.
2. Correcties tengevolge van type- en/of zetfouten worden kosteloos uitgevoerd. Voor alle overige correcties, met name auteurscorrecties c.q. aanvullingen of veranderingen, in tekst of vormgeving zullen de extra kosten aan opdrachtgever worden doorberekend.
3. Goedkeuring van proeven door opdrachtgever geldt als erkenning dat leverancier de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
4. Leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedge-keurde of gecorrigeerde proeven.
5. Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 14: Reclames
1. Eventuele reclames over de door leverancier geleverde zaken dienen binnen 8 dagen na levering schriftelijk ter kennis worden gebracht van leverancier, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt de levering onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd.
2. De opdrachtgever verplicht zich leverancier in de gelegenheid te stellen zich van de beweerde ondeugdelijkheid kennis te nemen.
3. Indien de reclame terecht is gemaakt door opdrachtgever verplicht leverancier zich de gereclameerde zaken te vervangen.
4. Indien opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met leverancier gesloten overeenkomst voortkomt, is leverancier niet gehouden tot nakoming van zijn verplichting voortkomend uit dit artikel.
5. Leverancier is uit zijn verplichting ontheven indien het geleverde onvakkundig of in strijd met het doel wordt gebruikt.
6. In plaats van vervanging van de gereclameerde goederen heeft leverancier het recht te kiezen voor creditering van de contractprijs van de gereclameerde goederen.
Artikel 15: Aansprakelijkheid
1. Leverancier is jegens opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk indien de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van leverancier.
2. De aansprakelijkheid beperkt zich tot het bedrag van de door de verzekeringsmaatschappij van opdrachtgever gedane uitkering voorzover de schade door een verzekering is gedekt.
3. Indien de verzekering geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de door leverancier verrichte arbeid en de daaraan verbonden vergoeding c.q. commissie.
4. Leverancier is niet aansprakelijk voor gevolgschade zoals bedrijfsschade, gederfde winst, tijdverlies, gederfde rente, verloren goodwill etc.
5. De hierboven aansprakelijkheid vervalt indien opdrachtgever de aanwijzingen met betrekking tot de geleverde zaken niet opvolgt.
Artikel 16: Overmacht
In geval van overmacht heeft leverancier het recht om te zijner keuze de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder daartoe tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Onder een overmachtsituatie wordt mede begrepen:
a: feiten en/of omstandigheden die leverancier niet heeft kunnen voorzien of redelijkerwijs niet heeft behoeven te voorzien en die van zodanige invloed zijn, dat waren die feiten en of omstandigheden bekend geweest, de overeenkomst niet of onder gewijzigde condities zou zijn aangegaan.
b: in het geval dat de vertraging of het niet kunnen leveren het gevolg is van een derde (zoals bijvoorbeeld een drukker, lithograaf, binder etc.), die in gebreke is gebleven, om welke reden dan ook.
Artikel 17: Partiële nietigheid
Indien een of meer bepalingen uit deze voorwaarden of uit de met opdrachtgever aangegane overeenkomst niet of niet geheel rechtsgeldig zouden blijken te zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de eventuele nietige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het nagestreefde doel c.q. resultaat zo dicht mogelijk benadert.
Artikel 18: Geschillen
1. Op elke overeenkomst tussen leverancier en opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.
2. Alle geschillen voortkomend uit of verband houdende met de door leverancier met opdrachtgever gesloten overeenkomst worden beslist door de bevoegde rechter in het arrondissement Haarlem, onverminderd het recht van leverancier om opdrachtgever voor de bevoegde rechter van zijn woonplaats of vestiging te dagen. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie
van de rechtbank in Haarlem.